DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Recente gegevens van het AFA – Asbestfonds

Bronnen:

https://fr.asbestfonds.be/statistieken
https://fr.asbestfonds.be/statistieken?lightbox=dataItem-krkinwme
 
nota: het jaarverslag van FEDRIS bevat ook een AFA-passage:
https://fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Statistiques/Statistische_jaarverslagen_BZ/rapport_statistique_2019.pdf blz. 210-213.

Er zijn echter weinig statistische gegevens (verdeling over leeftijdsgroepen, beroepen (met uitzondering van de grote sectoren), uitgaven, budgetten, uitgaven voor preventie, enz.)

1) Sinds haar oprichting in 2007 heeft de AFA 3.652 slachtoffers schadeloos gesteld, waaronder 2.707 mesothelioomgevallen, 322 asbestosegevallen, 548 bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en, sinds 2020 (na de wetswijziging waarvoor de ABEVA heeft gestreden), 71 gevallen van longkanker en 4 gevallen van larynxkanker

2) Het totale aantal gevallen vertoont een lichte daling als gevolg van het geleidelijk verdwijnen van asbestose en bilaterale verdikkingen, ziekten van asbestarbeiders waarvan de produktie niet meer bestaat. Het aantal mesothelioomgevallen neemt licht toe. De introductie van longkanker doet onlangs de statistieken stijgen.

3) Als we kijken naar het verschil in de mesothelioomgegevens tussen de cijfers van het kankerregister en de AFA cijfers, zien we dat tussen de 60 en 100 mensen per jaar met mesothelioom geen beroep op AFA doen.  
4) Gemiddeld 70% van de mesothelioomgevallen zijn van beroepsmatige oorsprong en 30% van milieu-oorsprong. De verhouding varieert niet veel.


Niet-rapportering (zie hierboven en nota 1) zou dit aandeel echter kunnen veranderen

5) Volgens onderzoek van monsters uit verschillende ziekenhuizen zou van de 7000 longkankers die jaarlijks in België worden vastgesteld, 5 tot 10% aan asbest kunnen worden toegeschreven, d.w.z. 350 tot 700 gevallen. Als we de AFA-gegevens nemen + de mediaan van het verschil met het kankerregister ( + 80) + 525 gevallen (mediaan van de bovenvermelde steekproeven), zouden we het aantal asbestslachtoffers per jaar in België op ongeveer 850 kunnen schatten, waarvan er 250 à 300 door het AFA worden gedekt.  
Er zij op gewezen dat dit cijfer niet de slachtoffers omvat van ziekten die door asbest kunnen worden veroorzaakt en die nog niet erkend of wetenschappelijk gevalideerd zijn.

6) In een studie uit 2015 van ADRASS (Association pour le Développement de la Recherche Appliquée en Sciences Sociales) wordt het aantal verloren levensjaren van asbestslachtoffers geschat op 20 jaar. Er is een grote kans dat de raming ook voor andere categorieën slachtoffers geldt.
http://adrass.net/WordPress/wp-content/uploads/2015/12/amiante_texte_AL.pdf
 
VOORUITZICHTEN
Verschillende studies komen tot de conclusie dat de "epidemie" van asbestziekten, met name mesothelioom en longkanker, nog lang niet is uitgeroeid. We bevinden ons momenteel op een "plateau" in de gegevens (2020-2025), alvorens een langzame daling in te zetten.

Zie http://www.amlg.be/images/Pleuropneupathiesprofessionnelles.pdf   
https://sante.lefigaro.fr/article/l-amiante-fait-de-plus-en-plus-de-victimes/